Jones Tube

Jones Tubes

jones tube

Jones Tube - standard

Price:
$47.00 Standard tube

Series: 
10000-XXXX

Diameters:
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths:
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - with angle

Price:
$52.00

Series: 
10010-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - with suture hole

Price:
$66.00

Series: 
11000-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - with suture hole angled

Price:
$71.00

Series: 
11010-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - frosted

Price:
$78.00

Series: 
10100-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - frosted with angle

Price:
$83.00

Series: 
10110-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - frosted with suture hole

Price:
$96.00

Series: 
11100-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - frosted with suture hole angled

Price:
$101.00

Series: 
11110-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm

Gladstone-Putterman

Gladstone-Putterman Tubes

gladstone-putterman tube

Gladstone-Putterman Tube - standard

Price:
$73.00

Series:
20000-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


gladstone-putterman tube

Gladstone-Putterman Tube - with angle

Price:
$78.00

Series:
20010-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


gladstone-putterman tube

Gladstone-Putterman Tube - with suture hole

Price:
$92.00

Series:
21000-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


gladstone-putterman tube

Gladstone-Putterman Tube - with suture hole angled

Price:
$97.00

Series:
21010-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


gladstone-putterman tube

Gladstone-Putterman Tube - frosted

Price:
$104.00

Series:
20100-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


gladstone-putterman tube

Gladstone-Putterman Tube - frosted with angle

Price:
$109.00

Series:
20110-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


gladstone-putterman tube

Gladstone-Putterman Tube - frosted with suture hole

Price:
$123.00

Series:
21100-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


gladstone-putterman tube

Gladstone-Putterman Tube - frosted with suture hole angled

Price:
$128.00

Series:
21110-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm

Callahan-Cox

Callahan-Cox Tubes

callahan-cox tube

Callahan-Cox Tube - standard

Price:
$53.00

Series:
50000-XXXX

Diameters:
4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


callahan-cox tube

Callahan-Cox Tube - with suture hole

Price:
$70.00

Series:
51000-XXXX

Diameters:
4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


callahan-cox tube

Callahan-Cox Tube - frosted

Price:
$81.00

Series:
50100-XXXX

Diameters:
4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


callahan-cox tube

Callahan-Cox Tube - frosted with suture hole

Price:
$101.00

Series:
51100-XXXX

Diameters:
4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm