Jones Tube

Jones Tubes

jones tube

Jones Tube - standard

Price:
$47.00 Standard tube

Series: 
10000-XXXX

Diameters:
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths:
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - with angle

Price:
$52.00

Series: 
10010-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - with suture hole

Price:
$66.00

Series: 
11000-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - with suture hole angled

Price:
$71.00

Series: 
11010-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - frosted

Price:
$78.00

Series: 
10100-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - frosted with angle

Price:
$83.00

Series: 
10110-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - frosted with suture hole

Price:
$96.00

Series: 
11100-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm


jones tube

Jones Tube - frosted with suture hole angled

Price:
$101.00

Series: 
11110-XXXX

Diameters: 
3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm

Lengths: 
9mm to 40mm